ስለ ኢየሱስየሚጠየቁ ጥያቄዎችናመልሶቻቸው

ከGospel Translations Amharic

ዘልለው ለመሐድ፦የማውጫ ቁልፎች, ፍለጋ

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About The Gospel
Topic Index
About this resource
English: For Your Joy

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About The Gospel

Translation by Desiring God

Table of contents


መግ ቢያ
  1. ኢየ ሱስ ለ ምን ድነ ው መሞት የ ነ በ ረ በ ት?
  2. እ ግ ዚአ ብሔር እ ን ዴት ሊወደ ኝ ይችላ ል?
  3. እ ግ ዚአ ብሔር ን ባ ልወደ ውስ ?
  4. ይህ ሁሉ ክ ፉ ነ ገ ር እ ን ዲኖር የ ሚፈቅ ደ ውን እ ግ ዚአ ብሔር እ ን ዴት ልወደ ው እ ችላ ለ ሁ?
  5. ለ ምን ድነ ው ሁሉ ነ ገ ር ከ እ ግ ዚአ ብሔር የ ተነ ሣ የ ሚሆነ ው?
  6. ይህ ሁሉ ምን ይጠቅ መኛ ል?
  7. ምን ማድረ ግ አ ለ ብኝ?